Política de privacidade

Esta Política de Privacidade describe como recopilamos, empregamos e protexemos a información persoal que obtemos a través deste sitio web. Ó empregar este sitio, aceptas as prácticas descritas nesta política.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros. Recopilamos información persoal que nos proporcionas voluntariamente, como o teu nome, dirección de correo electrónico e calquera outro dato que decidas compartir ó interactuar co noso sitio web. Ademais, podemos recopilar información automáticamente cando navegas polo sitio, como a túa dirección IP, tipo de navegador, ubicación xeográfica aproximada e datos de uso do sitio.

Cá finalidade de ofrecerche o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízase o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a súa frecuencia de emprego. A estes efectos, a Universidade da Coruña (UDC) como coordinador do Proxecto RURALtXA! emprega a información estadística elaborada polo Proveedor de Servizos de internet.

A UDC no emprega cookies para recoller información dos usuarios, únicamente empréganse cookies de sesión, cá finalidade técnica (aquelas que permiten ó usuario a navegación a través do sitio web e a utilización das diferentes opcións e servizos que  nela existen).

USO DA INFORMACIÓN

A información persoal que recopilamos emprégase para proporcionarche os productos, servizos ou información que solicites, así como para mellorar e personalizar a túa experiencia no noso sitio web. Tamén podemos empregar esta información para enviar comunicacións promocionais ou boletíns informativos, pero sempre che daremos a opción de darte de baixa destas comunicacións.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

No vendemos, intercambiamos nin transferimos de ningunha outra forma a túa información persoal a terceiros sen o teu consentimento, excepto nos seguintes casos:

Proveedores de servizos: Podemos compartir a túa información con proveedores de servizos de confianza que traballan no noso nome para brindar os servizos que solicitas, como procesar pagos ou enviar correos electrónicos  baixo o noso nome.

Cumprimento legal: Podemos divulgar a túa información persoal se creemos de boa fe que dita divulgación é necesaria para cumprir cunha obrigación legal, protexer os teus intereses vitais ou investigar calquera actividade ilegal.

SEGURIDADE DA INFORMACIÓN

Implementamos medidas de seguridade técnicas, administrativas e físicas para protexer a información persoal que recopilamos. Sen embargo, debes ter en conta que ningunha medida de seguridade é completamente infalible, e non podemos garantir a seguridade absoluta da túa información.

ENLACES A OUTROS SITIOS WEB

O noso sitio web pode conter ligazóns a sitios de terceiros. Non somos responsables das prácticas de privacidade ou do contido de ditos sitios. Recomendámosche revisar as políticas de privacidade destes sitios antes de proporcionarlles a túa información persoal.

MENORES DE IDADE

Este sitio web non está dirixido a menores de idade. Non recopilamos a sabendas información persoal de persoas menores de 18 anos sen o consentimiento verificable dos seus pais ou titores legais. Se eres pai, nai ou titor e crees que o teu fillo proporcionounos información persoal, contáctanos e tomaremos as medidas necesarias para eliminar dita información dos nosos rexistros.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Reservámonos o dereito de actualizar ou modificar esta Política de Privacidade en calquera momento sen previo aviso. Recomendámoche revisar esta páxina periódicamente para estar ó tanto de cualquera cambio. O uso continuado do noso sitio web despois da publicación de cambios constituirá a túa aceptación de ditos cambios.

CONTACTO

Se tes algunha pregunta sobre esta Política de Privacidade ou dereitos de privacidade, no dubides en contactarnos a través dos datos de contacto proporcionados neste sitio web.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación, informámoste sobre a política de protección de datos da UDC no contexto do Proxecto RURALtXA!

Responsable do tratamento

Os datos de carácter persoal que se poideran solicitar directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento, titularidade da UDC (UDC – Secretaría Xeral, R/Maestranza 9, 15001, A Coruña; teléfono 981167000; correo electrónico rpd@udc.gal).

Finalidade

A finalidade do tratamento dos datos persoais pola UDC é a de cumprir cos seus deberes e responsabilidades en canto á execución de proxectos de investigación, desenrolo e innovación por parte do persoal investigador da Universidade, e en concreto o cumprimento dos seus deberes e responsabilidades no desenrolo do proxecto RURALtXA!. Todas as persoas que entren en contacto con estes datos cá citada finalidade cumprirán o deber de confidencialidade establecido no artigo 5 LOPD. Estes datos serán tratados durante o tempo imprescindible para cumprir cá citada finalidade, sen prexuício da súa conservación en relación cá posible esixencia de responda, de responsabilidades legais.

Categoría de datos

Datos persoais necesarios para a execución do proxecto RURALtXA! que estarán en función da temática e das actividades propias do proxecto

Lexitimación

A base de lexitimación primordial do tratamento que fai a UDC é a prestación do servizo público da educación superior. Tamén pode ser base do tratamento o consentimento dado polas persoas interesadas naqueles casos que así o autoricen. Noutros tratamentos a base de lexitimación é a necesidade na execución de contratos, o cumprimento de concretas previsións legais, ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou en exercicio de poderes públicos. Todas estas condicións están en consonancia co artigo 6.1 do Reglamento europeo: Art. 6.1.e) RGPD: cumprimento  dunha misión realizada en interese público (LO 6/2001, 21-12, de Universidades, e Lei 14/2011, 1-6, de ciencia, tecnología e innovación), e/ou o consentimento das persons interesadas (art. 6.1.a) RGPD).

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir cá finalidade para a que se solicitan. Os datos serán anonimizados cando deixen de ser necesarios para a finalidade prevista (sen prexuício da súa conservación, debidamente bloqueados, durante o tempo esixido na normativa sectorial específica, a efectos da posible esixencia de responsabilidades legais) ou poderán conservarse con fins de investigación científica atendendo ás garantías previstas no RGPD, especialmente no seu artigo 89.

Comunicación de datos

Con carácter xeral non se comunicarán os datos personais a terceiros, salvo obrigación legal. Os datos comunicaranse entre os socios do proxecto RURALtXA para o desenrolo do proxecto e cá Fundación Biodiversidad con motivo da xustificación do mesmo, en todo caso con fundamento nalguna das bases de lexitimación previstas no RGPD.

Dereitos das partes interesadas

Calquera persoa ten dereito a confirmar o tratamento dos seus datos, realizado pola UDC.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ó seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións basadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a UDC – Secretaría Xeral, R/Maestranza 9, 15001, A Coruña; teléfono 981167000; correo electrónico rpd@udc.gal