Informe caracterización de actividades ganadeiras das áreas do ámbito RURALtXA! Galicia

17.06.2024

Na Acción 1.3 de RURALtXA! realizouse unha caracterización socioeconómica e do marco legal e administrativo das actividades tradicionais asociadas ós hábitats nas áreas de interese de RURALtXA!. O traballo principal consistíu na realización de entrevistas semiestruturadas a persoas comuneiras, entre as que se atopan gandeiras, pastoras, apicultoras e as propietarias de cabalos salvaxes, entre outras. Mediante estas entrevistas describíronse as actividades, os sistemas de manexo, os produtos obtidos e identificáronse incentivos e condicionantes.

En Galicia, o proxecto traballa con sistemas gandeiros extensivos que aproveitan, de forma sostible, hábitats de interese comunitario (queirogais e turbeiras) unha parte importante do seu ciclo anual, e específicamente co manexo tradicional dos cabalos salvaxes.

Recollemos aquí algunhas das conclusións:

  • As Comunidades de Montes das áreas piloto suman en torno a 1.600-1.700 persoas comuneiras.
  • En Xistral-Monte Maior aproximadamente un 30% das personas comuneiras son gandeiros que aproveitan os pastos do Monte Veciñal en Man Común con gando vacún de carne, xeralmente en combinación co sistema tradicional de cabalos salvaxes.
  • En A Groba menos de 30 comuneiros continúan desenrolando actividade gandeira no monte, estando presente o gando ovino, caprino e en menor medida o bovino. O sistema tradicional de cabalos salvaxes é predominante (con en torno a 30-35 propietarios) e de gran calado social e cultural.
  • A apicultura está presente en ambas áreas como actividade complementaria con potencial de desenrolo.
  • A dedicación á gandaría extensiva de vacún responde a unha motivación económica, é o medio de vida principal das persoas gandeiras, ou é un complemento económico, aínda que da análise despréndese a existencia doutro tipo de motivacións emocionais que tamén poden condicionar a permanencia na actividade.
  • Existe potencial para valorizar a carne de gando vacún que pastorea en hábitats de interese comunitario en Xistral-Monte Maior e o ecoturismo ligado ós cabalos e a carne de ovino/caprino que pastorea nos montes da Serra da Groba.

Se queres coñecer máis sobre estas actividades, os seus condicionantes e o seu potencial nas áreas onde desenrolamos o noso proxecto (ZEC Serra do Xistral, ZEC Monte Maior, Serra da Faladoira e Serra da Groba), podes consultar o informe en este enlace.